Privacy

Privacy|Ruiterclub Het Zadel

De VZW RC Het Zadel verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij het bestuur van de VZW op info@rcehetzadel.be.


Verwerkingsdoeleinden

De VZW RC Het Zadel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden voor ledenbeheer en het via mail informeren van haar leden over haar activiteiten, alsook om aan haar verplichtingen te voldoen naar de Vlaamse Liga voor Paardensport (VLP).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzaak voor de behartiging van haar doel voor haar leden) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de leden worden gedeeld met andere organisaties (Zoals de VLP); de VZW RC Het Zadel garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor het ledenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) alsook om aan de verwachtingen van de leden te voldoen.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De leden hebben ten allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, hebben de leden het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de leden gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@rchetzadel.be;


Direct marketing

De leden hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De leden beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).